10 tips voor optimaal fiscaal voordeel

Administratiekantoor Bobest heeft 10 tips opgesteld om een optimaal fiscaal voordeel te kunnen behalen, doe hier uw voordeel mee. De uitwerking en advies in relatie tot onze tips is veelal maatwerk. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen, bel of mail voor een afspraak.

Belastingtips: financieel voordeel dmv toeslagen, ondernemersaftrek, heffingskortingen en belastingvrij schenken
1. Vraag toeslagen aan

U heeft vaak al eerder recht op toeslagen dan u denkt

Voor toeslagen is het zogenoemde toetsingsinkomen bepalend van u en uw eventuele toeslagpartner. Dit is iets anders dan uw bruto loon. Het toetsingsinkomen bestaat uit uw bruto inkomsten minus aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek en betaalde alimentatie. Kijk op uw aanslag inkomstenbelasting bij verzamelinkomen.

Zorgtoeslag

In 2023 heeft u als alleenstaande recht op zorgtoeslag bij een inkomen tot € 38.520 de zorgtoeslag is maximaal € 154 per maand. Voor toeslagpartners geldt een gezamenlijk inkomen tot € 48.224 en maximaal € 265per maand als zorgtoeslag. Bij een vermogen van meer dan € 127.582 (peildatum 1 januari) heeft u geen recht op zorgtoeslag (bij fiscaal partners € 161.329).

Huurtoeslag

Voor de huurtoeslag golden tot en met 2019 lagere maximale inkomens dan voor de zorgtoeslag. Sinds 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van de hoogte van de huur, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden.

De (reken)huur mag in 2023 niet hoger zijn dan € 808,06, bij een leeftijd jonger dan 23 geldt € 452,20 als maximale huurgrens. Bij een vermogen van € 33.748 of meer heeft u geen recht op huurtoeslag, partners mogen samen maximaal € 67.496 hebben.

Kindgebonden budget

Bij kinderen tot 18 jaar heeft u, naast de kinderbijslag, mogelijk recht op de toeslag kindgebonden budget. Het maximale inkomen is afhankelijk van het aantal kinderen. Sinds het jaar 2015 heeft de overheid de kindregelingen gewijzigd waardoor er minder regelingen zijn die ouders financieel ondersteunen. De alleenstaandeouderkorting is sinds 2015 bijvoorbeeld vervallen, hiernaast is de toeslag kindgebonden budget verhoogd. In tegenstelling tot de andere toeslagen hoeft u het kindgebonden budget in principe niet aan te vragen, u krijgt automatisch bericht van de Belastingdienst, mits u van de SVB kinderbijslag ontvangt.

Kinderopvangtoeslag

Als u kinderopvang betaalt, heeft u wellicht recht op kinderopvangtoeslag. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen en soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang), in principe geldt hiervoor geen maximaal inkomen. Voor co-ouders gelden andere regels Let op dat kinderopvangtoeslag moet aanvragen binnen 3 maanden wanneer uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

2. Gebruik de ondernemersaftrek

Altijd recht op MKB winstvrijstelling bij winst uit onderneming, ondernemersaftrek afhankelijk van urencriterium.

U heeft als ondernemer altijd recht op de MKB winstvrijstelling, onafhankelijk hoeveel uur u aan de onderneming heeft besteed, dit geldt dus ook voor de parttime ondernemer. De MKB winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na ondernemersaftrek. Een ondernemer betaalt  maximaal 44,33% aan inkomstenbelasting (49,50% minus 14% MKB winstvrijstelling van maximale aftrek 36,93%).

Een ondernemer die tevens voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar heeft recht op ondernemersaftrek. Het urencriterium wordt per kalenderjaar bepaald en niet pro rato als u een deel van het jaar ondernemer bent. De ondernemersaftrek bestaat uit: zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. Voor het urencriterium moet u ook meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld loondienst), deze voorwaarde geldt niet voor starters.

De zelfstandigenaftrek bedraagt tot en met 2019 € 7.280 per jaar (voor 65+ wordt de zelfstandigenaftrek gehalveerd). In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030, de komende jaren wordt deze afgebouwd naar € 900 in 2027.

Tijdens de eerste 5 kalenderjaren van een onderneming kan de zelfstandigenaftrek maximaal 3 jaar worden verhoogd met de startersaftrek van € 2.123, in 2023 totaal derhalve een aftrek van € 7.153. In principe geldt de startersaftrek de eerste 3 jaar van een onderneming, maar als bijvoorbeeld het 2e jaar niet aan het urencriterium wordt voldaan, kan het 4e jaar startersaftrek worden toegepast. Een starter heeft nog meer fiscale voordelen zoals willekeurige afschrijving.

De zelfstandigenaftrek geldt ook bij verlies uit onderneming, al kan deze nooit hoger zijn dan de winst (voor ondernemersaftrek). Dit geldt echter niet voor starters zodat bij een lagere winst in de eerste jaren eerder een negatief inkomen kan optreden. Dit verlies cq. negatieve inkomen kan worden verrekend met ander inkomen in hetzelfde jaar (bijvoorbeeld inkomen uit loondienst) alsmede middels verliesverrekening met eerdere en/of latere jaren.

Naast ondernemersaftrek kon de ondernemer onder bepaalde voorwaarden 9,44% doteren aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) tot een maximum van € 9.632 in 2022, maar is afhankelijk van resultaat en status onderneming. Vanaf 01-01-2023 wordt de FOR afgeschaft, er mag geen nieuwe opbouw worden gedaan, de reeds gevormde FOR blijft op de balans staan. Gebruik van de FOR is fiscaal niet altijd verstandig, neem voor optimaal advies contact met ons op.

3. Maak gebruik van heffingskortingen

Er zijn meerdere mogelijkheden korting te krijgen op de inkomstenbelasting

De Belastingdienst kent naast aftrekposten ook heffingskortingen om het belastbaar inkomen te verlagen waardoor u minder belasting betaalt. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt al rekening met een aantal heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Een aantal andere heffingskortingen dient u echter zelf aan te vragen.

Heeft u bijvoorbeeld zelf geen inkomen of een laag inkomen, maar wel (langer dan 6 maanden) een fiscaal partner die inkomstenbelasting is verschuldigd? In dat geval kunt u verzoeken om uitbetalen van de algemene heffingskorting. In 2023 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minst verdienende partner als deze is geboren na 1962.

Bij een kind tot 12 jaar welke langer dan 6 maanden op uw woonadres is ingeschreven heeft u wellicht recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als alleenstaande moet u in 2023 minimaal € 5.547 aan arbeidsinkomen hebben (dus exclusief uitkeringen) of recht op zelfstandigenaftrek (geen minimaal inkomen van toepassing). Bij fiscaal partners kan de minstverdienende deze heffingskorting toepassen. De aftrek van deze heffingskorting is in 2023 maximaal € 2.694.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt afgeschaft per 01-01-2025. Dit geldt niet voor ouders met kinderen geboren voor 2025, vanaf 2037 bestaat de IACK dus niet meer. Bij een kind dat is geboren op 31-12-2024 ontvangen de ouders nog 12 jaar de IACK, bij een kind dat is geboren op 01-01-2025 ontvangen zij geen IACK.

4. Doe aangifte inkomstenbelasting

Controleer altijd of aangifte zinvol is, ook als u van de Belastingdienst geen verzoek tot aangifte heeft ontvangen.

U bent verplicht om aangifte inkomstenbelasting te doen als de Belastingdienst om aangifte heeft verzocht middels een aangiftebrief. Wij adviseren altijd te controleren of aangifte zinvol is met mogelijk belastingteruggaaf tot gevolg. Dit is met name van toepassing in de volgende situaties:

  • Indien tijdelijk meerdere inkomens/uitkeringen tegelijk zijn ontvangen
  • Indien een deel van het jaar is gewerkt, bijvoorbeeld bij seizoenswerk of als scholier/student
  • Indien werken later in het jaar is gestart, bijvoorbeeld bij einde studie
  • Indien werken eerder in het jaar is gestopt, bijvoorbeeld bij ontslag
5. Schenk, ook belastingvrij

Plan een schenking en gebruik de vrijstellingen

Het is in Nederland niet toegestaan om ongelimiteerd te schenken zonder schenkbelasting te betalen. Er gelden diverse reguliere vrijstellingen met in 2023 de volgende bedragen:

  • Schenking van ouder aan (pleeg)kind per jaar € 6.035.
  • Schenking aan iemand anders € 2.418, dus ook aan kleinkinderen, tel schenkingen van partners bij elkaar op.
  • Schenking aan kind (18 – 40 jaar) eenmalig € 28.947.
  • Schenking aan kind voor studie eenmalig € 60.297, maar let op de voorwaarden.
  • Schenking voor de aankoop van een woning € 28.947 (in 2022 nog € 106.671), deze zogenaamde jubelton wordt met ingang van 01-01-2024 geheel afgeschaft. Let op de voorwaarden alsmede spreidingsmogelijkheid en bestedingstermijn.

Het schenken kan ook worden gebruikt om een vermogen af te bouwen en fiscaal voordeel te behalen. Een schenking kan belastingheffing in box 3 verminderen, een aanslag erfbelasting voorkomen en voordelen geven ten aanzien van bijvoorbeeld te ontvangen toeslagen en te betalen eigen bijdrage aan het CAK (WLZ voorheen AWBZ). Het gaat te ver om dit op de website nader toe te lichten en vergt altijd maatwerk, ook in relatie tot planning.

6. Maak gebruik van de kleineondernemersregeling

Bij minder dan € 20.000 omzet per jaar kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling.

Oude regeling tot en met 2019 (KOR)

Door toepassen van de oude kleineondernemersregeling (KOR) kon een ondernemer korting krijgen op de af te dragen omzetbelasting (BTW). De KOR mocht worden toegepast indien de afdracht omzetbelasting per kalenderjaar lager was dan € 1.883. Indien het bedrag lager was dan € 1.345 hoeft geen omzetbelasting aan de Belastingdienst te worden afgedragen.

Nieuwe regeling vanaf 2020 (OVOB)

Bij de nieuwe regeling kun je gebruik maken van een omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB) indien de omzet in een kalenderjaar lager is dan € 20.000. In tegenstelling tot de huidige regeling moet dit vooraf worden aangevraagd en kan niet achteraf worden toegepast. De nieuwe regeling kan ook worden toegepast door rechtspersonen (B.V.) en is niet alleen voor natuurlijke personen (eenmanszaak, V.O.F.).

Gevolgen nieuwe regeling

De nieuwe regeling heeft tot gevolg dat er aan klanten geen BTW in rekening wordt gebracht en dus ook geen BTW op facturen wordt vermeld, er is sprake van een algehele BTW vrijstelling. Dit betekent ook dat betaalde BTW op inkoopfacturen niet als voorbelasting mag worden terug gevraagd. Indien er bijvoorbeeld sprake is van grote investeringen waardoor per saldo een BTW teruggaaf volgt, is het niet verstandig voor de nieuwe regeling te kiezen.

Door gebruik te maken van de nieuwe regeling is een aangifte omzetbelasting niet meer nodig. Een administratie blijft noodzakelijk, maar wordt eenvoudiger omdat er geen sprake is van BTW. Door deze aspecten worden de administratiekosten lager.

Overige consequenties

Een keuze voor de nieuwe regeling geldt voor minimaal 3 jaar. Het is dus niet mogelijk om voor 1 jaar te kiezen voor de nieuwe regeling en een jaar later de BTW-plicht weer aan te vragen omdat je grote investeringen gaat doen.

Indien je de afgelopen jaren investeringen hebt gedaan, is de BTW op deze investeringen bij de Belastingdienst terug gevraagd. Bij het kiezen voor de nieuwe regeling is het mogelijk dat de BTW teruggaaf voor een deel moet worden terug betaald. Wij kunnen berekenen of dit van toepassing is.

Indien tijdens een kalenderjaar blijkt dat de omzet van € 20.000 wordt overschreden, ben je verplicht vanaf die datum weer BTW in rekening te brengen. De omzet dien je derhalve zelf goed bij te houden om dit moment te signaleren. Bij het bereiken van € 20.000 omzet tijdens een kalenderjaar ben je verplicht af te melden voor de regeling.

Advies

Heb je in een kalenderjaar minder dan € 20.000 omzet en twijfel je of je van de nieuwe regeling gebruik wilt maken? Administratiekantoor Bobest kan jou adviseren!

7. Controleer middeling over 3 kalenderjaren

Bij een wisselend inkomen over 3 jaar kan middeling extra teruggaaf opleveren

Indien het belastbaar inkomen over enkele jaren substantieel verschilt, bijvoorbeeld door wisselende resultaten uit onderneming of een ontvangen ontslagvergoeding, kan middeling een extra teruggaaf inkomstenbelasting opleveren. Dit is met name van belang als het inkomen binnen 3 jaar in de verschillende tariefgroepen valt, bijvoorbeeld een gemiddeld inkomen in jaar 1, een laag inkomen in jaar 2 en een hoog inkomen tegen het hoogste tarief inkomstenbelasting in jaar 3.

Het aanvragen van middeling geschiedt altijd over 3 jaar, maar ook de omliggende jaren verdienen hierbij de aandacht. Een jaar mag namelijk slechts 1 keer bij een aanvraag middeling worden gebruikt en er kunnen toekomstige wisselingen in inkomen worden voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een reeds bekende stamrechtuitkering, nog te ontvangen ontslagvergoeding of het bereiken van de 65-jarige leeftijd, hierbij kan middeling zeker een belangrijk issue zijn.

De regeling voor middeling wordt afgeschaft per 1 januari 2023. Het laatste middeling tijdvak wordt 2022-2023-2024.

8. Plan een voorlopige aanslag

Zowel bij een teruggaaf als bij een te betalen aanslag is het verstandig dit tijdig te plannen

Het is niet wenselijk om bij de jaaraangifte van de inkomstenbelasting verrassingen te constateren bij het te betalen of te ontvangen bedrag. Controleer daarom altijd de voorlopige aanslag bij wijzigingen in uw situatie, bijvoorbeeld verhuizen, samenwonen, scheiden of het starten als ondernemer en plan de aanvraag van een voorlopige aanslag.

Bij een inkomen uit loondienst of een uitkering wordt door de werkgever of uitkeringsinstantie middels loonheffing uw inkomstenbelasting afgedragen. Als gevolg daarvan kunt u desgewenst bij aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek, een voorlopige aanslag (teruggaaf) vragen. Bij een start als ondernemer vervalt de afdracht van loonheffing door een derde en heeft u dus geen recht meer op teruggaaf.

Als ondernemer dient u zelf de afdracht van uw inkomstenbelasting te regelen, hierbij kan u wel reeds rekening houden met aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek. Het is van groot belang de voorlopige aanslag goed te plannen om verrassingen te voorkomen en optimaal voordeel te behalen. Hierbij speelt ook het moment van aanvraag een grote rol, bijvoorbeeld in relatie tot de belastingrente welke vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar wordt berekend. Het vroeg of laat aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan een groot verschil maken.

Het principe van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) geldt hetzelfde voor een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB). De belastingrente is bij een aanslag IB echter lager dan bij een aanslag VPB. Hiernaast geldt alleen voor een voorlopige aanslag IB een betalingskorting, vanaf 2023 wordt dit voor een voorlopige aanslag VPB afgeschaft.

9. Maak gebruik van investeringsaftrekken

En voorkom desinvesteringsbijtelling

Met investeren wordt de aanschaf van bedrijfsmiddelen bedoeld, denk aan machines, computers, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris, en dergelijke. Indien zo’n bedrijfsmiddel meer kost dan € 450 is het verplicht om af te schrijven op de aanschafprijs, de kosten mogen niet in 1 keer worden afgetrokken. Een uitzondering hierop is de willkeurige afschrijving, bijvoorbeeld voor startende ondernemers.

Indien in één kalenderjaar totaal meer dan € 2.400 wordt geïnvesteerd bestaat recht op investeringsaftrek, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij een totale investering tot € 63.715 kunt u 28% van het investeringsbedrag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op investeringen in onder andere woonhuizen, personenauto’s (geen beroepsvervoer), inbreng vanuit privé en bedrijfsmiddelen voor verhuur bestaat geen recht op investeringsaftrek.

Als een bedrijfsmiddel binnen 5 jaar weer wordt verkocht en er is investeringsaftrek toegepast, is er sprake van desinvesteringsbijtelling. Dit betekent dat een deel van de investeringsaftrek bij de winst wordt opgeteld.

Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bestaat er ook een milieu-investeringaftrek (MIA, eventueel in combinatie met willekeurig afschrijven cq. VAMIL) met een aftrek tot 45% en een energie-investeringsaftrek (EIA) met een aftrek van 45,5% voor nieuwe bedrijfsmiddelen (voor de KIA hoeft een bedrijfsmiddel niet nieuw te zijn). Voor de MIA en EIA geldt een drempel van € 2.500, de investering  moet binnen 3 maanden na aanschaf worden aangemeld.

10. Overweeg een B.V. of juist terugkeer uit de B.V.

Kijk naar aansprakelijkheid en fiscale voordelen om juist een B.V. op te richten of juist een B.V. te stoppen

De primaire reden om de rechtsvorm te wijzigen van eenmanszaak naar B.V. is aansprakelijkheid. Dit is met name van belang bij oplopend risico, grote investeringen en meer personeel. Een fiscaal voordeel bij overstap naar B.V. is te verwachten bij hogere winsten, door de gewijzigde belastingtarieven wordt deze grens verlaagd. De exacte grens is per ondernemer verschillend en afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, maar gold enkele jaren geleden een grens van € 140.000, voor 2023 kan een grens vanaf € 95.000 al een fiscaal voordeel opleveren.

Er is met een B.V. een mogelijk liquiditeitsvoordeel op korte termijn te behalen wegens uitstel van belastingheffing. Voor een ondernemer is in 2023 het maximale tarief inkomstenbelasting 44,33%, bij een B.V. met een winst tot € 200.000 is de belastingdruk 38,85% (19% vennootschapsbelasting plus bij uitkering 24,5% inkomstenbelasting box 2 over de resterende 81%). Bij een eenmanszaak wordt belasting betaald over de totale winst, bij een B.V. alleen 19% vennootschapsbelasting over de winst (na loon dga), tarief box 2 wordt betaald bij uitkeren dividend of liquidatie B.V..

Bedenk dat de komende jaren de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd en de percentages van maximale aftrek worden verlaagd tot uiteindelijk 37% in 2023. Hiernaast zal de vennootschapsbelasting de komende jaren wijzigen en het tarief inkomstenbelasting box 2 (aanmerkelijk belang) veranderen met een schijventarief.

Vanwege verminderde aansprakelijkheid of gewijzigde belastingtarieven kan worden overwogen om juist uit de B.V. terug te keren naar een eenmanszaak. Dit is afhankelijk van het resultaat en zeker te overwegen als er weinig risico wordt gelopen en privé aansprakelijkheid gering is. Terugkeer naar de eenmanszaak kan belastingvoordeel opleveren, de ondernemer kan immers weer starter worden. Denk hierbij aan de voordelen van ondernemersaftrek en de optie om weer gebruik te maken van startersaftrek, inclusief willekeurige afschrijving.

Contact opnemen

Administratiekantoor Bobest
Jachtlaan 268
7312 GS Apeldoorn

E-mail: info@bobest.nl
Tel.: (055) 356 37 33

KvK: 82439494
BTW: NL862471564B01

Routekaart van Apeldoorn, Ugchelen en Klarenbeek

Contact opnemen kan via onderstaand contactformulier.